SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

Nasze sprawy

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               Do góry
Biuletyn

 

 

 

ZMIANA STAWEK ODPISU NA FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI

Gdańska 4 i 6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

Zamykajmy piwnice!

Ostrzeżenie przed samowolą

Terakota na balkonie do uzgodnienia

UWAGA NA OSZUSTÓW!

 

ZMIANA STAWEK ODPISU NA FUNDUSZ REMONTOWY SPÓŁDZIELNI

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Ełku zawiadamia, że w dniu 15 września 2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Uchwałą nr 24 uchwaliła nowe stawki odpisu na fundusz remontowy Spółdzielni obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. w wysokości:

 

 1. dla lokali mieszkalnych – 1,25 zł/m2,

 2. dla lokali użytkowych – 1,60 zł/m2,

 3. dla garaży w budynkach mieszkalnych – 0,60 zł/m2.

 

Zmiana wysokości stawek była konieczna z uwagi na zakres prac remontowych niezbędnych do utrzymania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie technicznym. Dotychczas obowiązująca stawka odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i użytkowych nie ulegała zmianie od ponad czterech lat. Potrzeby remontowe przewyższają wielkość środków gromadzonych corocznie na funduszu. Powyższa zmiana w większym stopniu pozwoli na kontynuację prac związanych z dociepleniem budynków, przebudową instalacji gazowej i elektrycznej, malowaniem klatek schodowych, remontem pokryć dachowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, czy wykonanie innych, niezbędnych prac remontowych w zasobach Spółdzielni.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z przeznaczeniem przez Walne Zgromadzenie (Uchwałą Nr 3/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku) części nadwyżki bilansowej z 2014 r. na dofinansowanie funduszu remontowego Spółdzielni, członkowie Spółdzielni w 2016 roku faktycznie obciążani będą niżej wymienionymi stawkami opłaty:

 1. w lokalach mieszkalnych – 1,10 zł/m2,

 2. w lokalach użytkowych – 1,45 zł/m2,

 3. w garażach w budynkach mieszkalnych – 0,53 zł/m2.

 

Ponieważ odpis na fundusz remontowy dla lokali użytkowych oraz garaży jest jednym ze składników kosztów kalkulowanych w opłacie eksploatacyjnej, dlatego też Rada Nadzorcza, uwzględniając powyższą zmianę, uchwaliła nowe stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. w niżej podanej wysokości:

 

 1. Stawka eksploatacyjna dla lokali użytkowych (Uchwała nr 25):

 1. stanowiących spółdzielczą własność członków oraz odrębną własność członków 3,75 zł/m2,

 2. stanowiących spółdzielczą własność osób nie będących członkami oraz odrębną własność osób nie będących członkami 3,97 zł/m2.

 1. Stawka eksploatacyjna dla lokali użytkowych, których właściciele maja podpisaną indywidualną umowę na wywóz nieczystości (Uchwała nr 25):

 1. stanowiących spółdzielczą własność członków oraz odrębną własność członków 3,05 zł/m2,

 2. stanowiących spółdzielczą własność osób nie będących członkami oraz odrębną własność osób nie będących członkami 3,27 zł/m2.

 1. Stawka eksploatacyjna dla garaży w budynkach mieszkalnych (Uchwała nr 26):

 1. stanowiących spółdzielczą własność członków oraz odrębną własność członków 1,35 zł/m2,

 2. stanowiących spółdzielczą własność osób nie będących członkami oraz odrębną własność osób nie będących członkami 1,49 zł/m2.

Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat dotyczące poszczególnych lokali zostały umieszczone w skrzynkach pocztowych, bądź wysłane pocztą – jeżeli podano adres do korespondencji spoza naszych zasobów.

W przypadku braku powiadomienia w skrzynce prosimy o zgłoszenie się w tej sprawie do biura Spółdzielni – okienko czynszowe.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku

 

 

Gdańska 4 i 6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

 

Zrealizowana została wspólna inwestycja Spółdzielni oraz Urzędu Miasta Ełku - wykonanie utwardzenia terenu przy ulicy Gdańskiej 4 i 6.
31 marca 2014 r.
Spółdzielnia podpisała umowę z Urzędem Miasta na  wspólną realizację remontu drogi dojazdowej z zatoką postojową przy ul. Gdańskiej 4 i 6 w Ełku. W zakres prac weszło uporządkowanie i utwardzenie terenu. Położona została nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Całkowita powierzchnia terenu inwestycji wyniosła 385 m2. Łączna kwota na realizację zadania wyniosła 82 798,68 zł brutto. Koszty inwestycji podzielone zostały w proporcjach po ok. 50% dla każdej ze stron.

[ Powrót do początku strony ]

 

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

 

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwienia

Wydział Mienia Komunalnego, Referat Lokalowy UM Ełku ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4,   I piętro pokój 242,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30

 

Telefon kontaktowy

0-87-732-62-42; fax 0-87-732-62-30

 

Adres e-mail

b.urbanek@um.elk.pl

 

Wymagane Dokumenty

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1.  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
2.  deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
3.  załącznik wewnętrzny opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku potwierdzony przez zarządcę domu
(okienko czynszowe na parterze biura Spółdzielni)
4. 
dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

bullet

zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

bullet

oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,

bullet

odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty,

bullet

odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,

bullet

trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe,

bullet

decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,

bullet

zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni,

bullet

zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne,

bullet

faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

bullet

zaświadczenie od Komornika o wysokości wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. świadczeń alimentacyjnych i przekazanych dla wierzyciela w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

bullet

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 23 listopada 2004 roku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego uprawniające do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

bullet

Osoby bezrobotne oraz otrzymujące świadczenia pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku zgłaszają się do w/w instytucji w celu uzyskania zaświadczenia za wymagany okres tj. pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

Czas realizacji

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

 źródło: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/procedury/12/47/Dodatek_mieszkaniowy/

[ Powrót do początku strony ]

 

Zamykajmy piwnice!

 

Do administracji osiedlowych docierają niepokojące informacje od mieszkańców na temat zbierających się w korytarzach piwnic osób, które często spożywają tam alkohol i palą papierosy. Przypominamy, że obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia zarówno w piwnicach, jak i na klatkach schodowych. Dlatego apelujemy do mieszkańców o dokładne zamykanie drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz zamykanie na klucz drzwi do piwnicy, co uniemożliwi przypadkowym osobom wejście. To przede wszystkim od nas i naszego zdecydowanego działania zależy, czy korytarz piwniczny będzie miejscem spotkań. Brak reakcji z naszej strony jest odbierany przez „amatorów piwnicznych spotkań” jako przyzwolenie. Pamiętać musimy, że im później będziemy reagować, tym trudniej będzie się pozbyć nieproszonych gości – zbyt się przyzwyczają do naszej piwnicy.

 

 

 

 

 

 

Takie mogą być skutki nie zamykania drzwi wejściowych do piwnicy.

[ Powrót do początku strony ]

 

Ostrzeżenie przed samowolą

 

Osobom planującym wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego przypominamy, że zabroniony jest montaż drzwi otwieranych na klatkę schodową, gdyż jest to niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami przeciwpożarowymi i warunkami jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. W ostatnim czasie w naszych zasobach miały miejsce tego rodzaju przypadki. Właściciele lokali zostali wezwani do przemontowania drzwi, zaś o nieprawidłowym montażu poinformowany został Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku. Z pisma, które Spółdzielni otrzymała wynika, że w przypadku braku reakcji ze strony zobowiązanych, poinformowany zostanie prokurator o stwarzaniu zagrożenia życia lub mienia (art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – kto: nie spełnia określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska). Poniżej publikujemy zdjęcia prawidłowo i wadliwie zamontowanych drzwi.

Drzwi zamontowane nieprawidłowo - otwierają się na klatkę schodową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi zamontowane prawidłowo
- otwierają się do mieszkania

 

[ Powrót do początku strony ]

 

Terakota na balkonie do uzgodnienia

 

Planując położenie terakoty na balkonie musimy pamiętać o uzgodnieniu tego ze swoją administracją. Zgodnie z Regulaminem w sprawie obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale z tytułu zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych oraz kosztów odnowienia lokalu ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkania wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zobowiązana jest do wymiany podłoża betonowego między innymi na balkonach. Układając terakotę bez uzgodnienia tego z administracją, narażamy się na niebezpieczeństwo jej zerwania w przypadku remontu podłoża betonowego na balkonie.

[ Powrót do początku strony ]

 

UWAGA NA OSZUSTÓW!

 

Informujemy, że żadna firma nie posiada rekomendacji Spółdzielni Mieszkaniowej„Świt” w Ełku na wykonanie jakichkolwiek usług remontowo - budowlanych lub modernizacyjnych.

 

Jeżeli otrzymujecie Państwo ofertę na wykonanie usługi i dla poparcia swoich propozycji oferent informuje, iż jest to uzgodnione lub zalecane przez SM „Świt” to jest to nieprawda.

 

OSTROŻNI NIE DADZĄ SIĘ OSZUKAĆ

Zarząd SM Świt

[ Powrót do początku strony ]

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 15 lutego, 2017