SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

 

"ŚWIT"

 

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

 

 

 

Start

 

 

Podzielniki do likwidacji? Decydują mieszkańcy

Spotkajmy się na osiedlu

Ciepło bez podzielników?

Zamykajmy piwnice!

Ostrzeżenie przed samowolą

Terakota na balkonie do uzgodnienia

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Nowy system rozliczania zużycia wody

 

 

Podzielniki do likwidacji? Decydują mieszkańcy

Temat zmiany systemu rozliczania kosztów energii cieplnej powraca od kilku lat. Na tegorocznych zebraniach grup członkowskich padły wnioski o likwidację podzielników kosztów c.o. w zasobach spółdzielni i przejście do systemu rozliczania opartego na uśrednionej stawce za metr kwadratowy. Zwolennicy zmiany systemu rozliczania podnosili fakt, że bez podzielników nie będą musieli ciągle oszczędzać i będą mogli bardziej ogrzewać mieszkania. Przeciwnicy odpierali te zarzuty twierdząc, że jest to możliwe także przy podzielnikach, można przecież temperaturę regulować przy pomocy zaworów termostatycznych. Pytali, dlaczego osoby, które nie lubią zbyt wysokich temperatur w mieszkaniu mają płacić tyle samo co osoby ciepłolubne. Zmiana systemu rozliczania automatycznie spowodowałaby podwyższenie ponoszonych przez nie opłat za c.o. Odzwierciedleniem burzliwej dyskusji w tej sprawie były wyniki głosowań na temat likwidacji podzielników. Na trzech grupach członkowie opowiedzieli się za przedłożeniem Zebraniu Przedstawicieli Członków wniosku w sprawie likwidacji podzielników i przejściu na system oparty na uśrednionej stawce za metr kwadratowy, zaś na Osiedlu Północ I taki wniosek został odrzucony. Zgodnie z wolą części członków, ZPCz zajęło się tą sprawą. Padły głosy, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania lokali energią dostarczaną z kotłowni własnej Spółdzielni z użytkownikami lokali” istnieje możliwość zdjęcia podzielników, czyli zmiany sposobu rozliczania. Zgodnie z wolą większości mieszkańców w danym budynku, koszty c.o. rozliczane mogą być wg stawki za metr kwadratowy mieszkania. Wskazywano również, że podjęcie uchwały decydującej o bezwzględnej zmianie systemu rozliczania w całych zasobach Spółdzielni, doprowadzi do niezadowolenia tych członków, którzy chcą pozostać przy rozliczaniu ciepła w oparciu o wskazania podzielników. Obowiązujące unormowania są dobre i dają możliwość wyboru mieszkańcom poszczególnych budynków sposobu rozliczania kosztów c.o. Przedstawiciele wzięli pod uwagę małą frekwencję na zebraniach grup członkowskich, udział w nich wzięło zaledwie 318 z 7 835 członków. Biorąc pod uwagę wszystkie te argumenty, ZPCz odrzuciło wnioski zebrań grup członkowskich w sprawie zmiany systemu rozliczania kosztów c.o. i likwidacji podzielników w zasobach Spółdzielni. Uznano, że w tej sprawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzja należy do mieszkańców.

 

 

Decydują mieszkańcy

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania lokali energią dostarczaną z kotłowni własnej Spółdzielni z użytkownikami lokali” istnieje możliwość zmiany systemu rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o. na system oparty na uśrednionej stawce za metr kwadratowy. W przypadku, gdy większość użytkowników lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku wyrazi zgodę na zmianę sposobu rozliczania, koszt centralnego ogrzewania będzie rozliczany na poszczególne mieszkania w stosunku do ich powierzchni użytkowej.

bullet

Przejście na nowy system możliwe jest od początku pełnego okresu rozliczeniowego, czyli od 1 stycznia każdego roku – z uwagi na konieczność wypowiedzenia umowy z firmą rozliczającą koszty c.o. w oparciu o system podzielnikowy.

bullet

Naliczona zostanie nowa, uśredniona zaliczka na c.o. – na podstawie średnich kosztów dla danego budynku z ubiegłego roku oraz prognozowanego wzrostu kosztów wytworzenia energii cieplnej. Mieszkańcy którzy ponosili koszty c.o. poniżej średniej muszą liczyć się ze zwiększeniem zaliczki oraz faktycznych kosztów c.o. po ich rozliczeniu na koniec roku.

bullet

W celu rezygnacji z podzielników mieszkańcy budynku muszą przedłożyć w Spółdzielni listę z podpisami większości mieszkańców wnioskujących o zmianę systemu rozliczania c.o.

bullet

Pracownicy administracji osiedlowej przeprowadzą weryfikację złożonej listy, w tym celu każdemu z mieszkańców danego budynku przedłożą do podpisu, w swojej obecności druk oświadczenia o rezygnacji z podzielników kosztów c.o. i przejściu na nowy system rozliczania kosztów c.o.

bullet

W przypadku woli powrotu do rozliczania w oparciu o podzielniki c.o., koszty ich ponownego montażu poniosą mieszkańcy danego budynku.

 

Spotkajmy się na osiedlu

Zapraszamy mieszkańców Spółdzielni do spotkań w poszczególnych nieruchomościach. Będą one okazją do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat potrzeb remontowych, jakości obsługi przez administrację i innych dotyczących funkcjonowania Spółdzielni.

 

Skąd pomysł na takie spotkania?

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni - Zebrania Grup Członkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli Członków zastąpione zostało Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z ustawą w spółdzielniach liczących powyżej 500 członków walne zgromadzenie może odbywać się w częściach. W naszej spółdzielni liczącej ponad 8000 członków walne zgromadzenie podzielone zostało na 2 części. 

Walne zgromadzenie to najwyższy organ spółdzielni, podejmuje ono wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące działalności spółdzielni. Z tego powodu obrady koncentrują się wokół ogłoszonego porządku obrad, bez możliwości poruszania wszelakich spraw, często dotyczących pojedynczych budynków – jak to miało miejsce na Zebraniach Grup Członkowskich. Spotkaliśmy się z zarzutami, że w ten sposób ograniczamy możliwość swobodnego wypowiadania się członków – co jest nieprawdą. Po prostu Walne Zgromadzenie rządzi się swoimi prawami - decyduje o kierunkach rozwoju całej Spółdzielni, dlatego nie może być miejscem dyskusji nad problemami pojedynczych budynków.

 

 

Obserwując przebieg poszczególnych części Walnego Zgromadzenia spostrzec można było, że członkom Spółdzielni brakuje zlikwidowanych zebrań grup członkowskich. Były one swoistym forum wymiany informacji i dyskusji z członkami Zarządu Spółdzielni na temat spraw dotyczących konkretnego budynku – nieruchomości.

Wychodząc naprzeciwko tym potrzebom Zarząd Spółdzielni deklaruje wolę organizowania spotkań z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości w miarę potrzeb wyrażonych inicjatywą samych mieszkańców, w dogodnym dla nich miejscu i terminie. Nie będziemy wyznaczać terminów spotkań, ponieważ efekt takich „odgórnie” zaplanowanych zebrań mógłby być mizerny. Pragniemy aby to sami członkowie byli inicjatorami  takich spotkań, które umożliwiałyby przekazywanie uwag co do pracy zarządu, rady nadzorczej, administracji i poszczególnych komórek spółdzielni. Byłyby okazją do przedstawienia przez mieszkańców oczekiwań w zakresie eksploatacji i remontów ich budynków. W dobie dynamicznych zmian zachodzących w spółdzielczości mieszkaniowej spotkania te niech zapoczątkują aktywny i autentyczny udział członków w życiu naszej spółdzielni. Bo przecież Spółdzielnia to nie tylko budynki, grunty, biuro, administracja, zarząd – to przede wszystkim Członkowie.

Dlatego zachęcamy członków do podjęcia tej inicjatywy. Prosimy o wskazanie na piśmie potrzeby zorganizowania spotkania w danej nieruchomości. Każdy taki wniosek zostanie zrealizowany.

 

Ciepło bez podzielników?

Zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów ogrzewania lokali energią dostarczaną z kotłowni własnej Spółdzielni z użytkownikami lokali istnieje możliwość z rezygnacji rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o. W przypadku, gdy większość użytkowników lokali mieszkalnych znajdujących się

w danym budynku wyrazi zgodę na rezygnację z podzielników, koszt centralnego ogrzewania jest rozliczany na poszczególne mieszkania w stosunku do ich powierzchni użytkowej.

Zamykajmy piwnice!

Do administracji osiedlowych docierają niepokojące informacje od mieszkańców na temat zbierających się w korytarzach piwnic osób, które często spożywają tam alkohol i palą papierosy. Przypominamy, że obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia zarówno w piwnicach, jak i na klatkach schodowych. Dlatego apelujemy do mieszkańców o dokładne zamykanie drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz zamykanie na klucz drzwi do piwnicy, co uniemożliwi przypadkowym osobom wejście. To przede wszystkim od nas i naszego zdecydowanego działania zależy, czy korytarz piwniczny będzie miejscem spotkań. Brak reakcji z naszej strony jest odbierany przez „amatorów piwnicznych spotkań” jako przyzwolenie. Pamiętać musimy, że im później będziemy reagować, tym trudniej będzie się pozbyć nieproszonych gości – zbyt się przyzwyczają do naszej piwnicy.

Takie mogą być skutki nie zamykania drzwi wejściowych do piwnicy.

Ostrzeżenie przed samowolą

Osobom planującym wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego przypominamy, że zabroniony jest montaż drzwi otwieranych na klatkę schodową, gdyż jest to niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami przeciwpożarowymi i warunkami jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. W ostatnim czasie w naszych zasobach miały miejsce tego rodzaju przypadki. Właściciele lokali zostali wezwani do przemontowania drzwi, zaś o nieprawidłowym montażu poinformowany został Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku.

 

Drzwi zamontowane nieprawidłowo - otwierają się na klatkę schodową

Z pisma, które Spółdzielni otrzymała wynika, że w przypadku braku reakcji ze strony zobowiązanych, poinformowany zostanie prokurator o stwarzaniu zagrożenia życia lub mienia (art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – kto: nie spełnia określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska). Poniżej publikujemy zdjęcia prawidłowo i wadliwie zamontowanych drzwi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi zamontowane prawidłowo
- otwierają się do mieszkania

Terakota na balkonie do uzgodnienia

Planując położenie terakoty na balkonie musimy pamiętać o uzgodnieniu tego ze swoją administracją. Zgodnie z Regulaminem w sprawie obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale z tytułu zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych oraz kosztów odnowienia lokalu ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkania wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zobowiązana jest do wymiany podłoża betonowego między innymi na balkonach. Układając terakotę bez uzgodnienia tego z administracją, narażamy się na niebezpieczeństwo jej zerwania w przypadku remontu podłoża betonowego na balkonie.

 

[ Powrót do początku strony ]

 

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Informujemy, że żadna firma nie posiada rekomendacji Spółdzielni Mieszkaniowej„Świt” w Ełku na wykonanie jakichkolwiek usług remontowo - budowlanych lub modernizacyjnych.

 

 

Jeżeli otrzymujecie Państwo ofertę na wykonanie usługi i dla poparcia swoich propozycji oferent informuje, iż jest to uzgodnione lub zalecane przez SM „Świt” to jest to nieprawda.

 

OSTROŻNI NIE DADZĄ SIĘ OSZUKAĆ

Zarząd SM Świt

[ Powrót do początku strony ]

 

Nowy system rozliczania zużycia wody

Od l marca 2005 r. dla mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt" w Ełku wyposażonych w wodomierze, dotychczasowy comiesięczny (inkasencki) sposób rozliczania zużycia wody zimnej i cieplej, zmieniony został na system zaliczkowy. Począwszy od marca pobierana będzie oplata zaliczkowa, wyliczona indywidualnie dla każdego mieszkania, na podstawie średniego zużycia wody w poprzednim roku oraz nowej ceny wody i odprowadzania ścieków, w wysokości 5,49 zł/ m3 oraz pozostającej na niezmienionym poziomie opłaty za podgrzanie wody, w wysokości 13,00 zł/m3.

 

 

Rozliczenie opłat zaliczkowych nastąpi po zakończeniu roku.

Wprowadzenie nowego systemu spowoduje zmniejszenie kosztów obsługi rozliczania kosztów zużycia wody, m. in. poprzez likwidację etatów odczytywaczy. Zmniejszą się również opłaty bankowe ponoszone przez spółdzielnię, ponieważ zaliczkowe opłaty za wodę będą doliczane, podobnie jak zaliczki za c.o., do opłat eksploatacyjnych i uiszczane na jednym blankiecie dowodu wpłaty.

Zarząd SM “Świt

 

 

[ Powrót do początku strony ]

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 27 lutego, 2013