SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

"ŚWIT"

Nasze sprawy

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 2, tel. (87) 621-67-87

    Awarie Wolne lokale użytkowe Przetargi Remonty Harmonogram wywozu odpadów

               Do góry
Biuletyn

 

 

 

Gdańska 4 i 6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

NAPRAWY WEWNĄTRZ LOKALI - OBOWIĄZKI  UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

Podzielniki do likwidacji? Decydują mieszkańcy

Zamykajmy piwnice!

Ostrzeżenie przed samowolą

Terakota na balkonie do uzgodnienia

UWAGA NA OSZUSTÓW!

 

Gdańska 4 i 6 wspólna inwestycja Spółdzielni i Urzędu Miasta Ełku

 

Zrealizowana została wspólna inwestycja Spółdzielni oraz Urzędu Miasta Ełku - wykonanie utwardzenia terenu przy ulicy Gdańskiej 4 i 6.
31 marca 2014 r.
Spółdzielnia podpisała umowę z Urzędem Miasta na  wspólną realizację remontu drogi dojazdowej z zatoką postojową przy ul. Gdańskiej 4 i 6 w Ełku. W zakres prac weszło uporządkowanie i utwardzenie terenu. Położona została nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Całkowita powierzchnia terenu inwestycji wyniosła 385 m2. Łączna kwota na realizację zadania wyniosła 82 798,68 zł brutto. Koszty inwestycji podzielone zostały w proporcjach po ok. 50% dla każdej ze stron.

[ Powrót do początku strony ]

 

Dodatki mieszkaniowe - jak otrzymać?

 

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwienia

Wydział Mienia Komunalnego, Referat Lokalowy UM Ełku ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4,   I piętro pokój 242,
pn. 8.00 – 16.00; wt. - pt. 7.30 – 15.30

 

Telefon kontaktowy

0-87-732-62-42; fax 0-87-732-62-30

 

Adres e-mail

b.urbanek@um.elk.pl

 

Wymagane Dokumenty

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1.  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
2.  deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
3.  załącznik wewnętrzny opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku potwierdzony przez zarządcę domu
(okienko czynszowe na parterze biura Spółdzielni)
4. 
dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

bullet

zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

bullet

oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą – dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty,

bullet

odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty,

bullet

odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub oświadczenie – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego,

bullet

trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe,

bullet

decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne,

bullet

zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni,

bullet

zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne,

bullet

faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,

bullet

zaświadczenie od Komornika o wysokości wyegzekwowanych od dłużnika należności z tyt. świadczeń alimentacyjnych i przekazanych dla wierzyciela w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

bullet

Orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 23 listopada 2004 roku orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego uprawniające do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,

bullet

Osoby bezrobotne oraz otrzymujące świadczenia pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku zgłaszają się do w/w instytucji w celu uzyskania zaświadczenia za wymagany okres tj. pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

Czas realizacji

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (lub inna upoważniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 

 źródło: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/procedury/12/47/Dodatek_mieszkaniowy/

 

[ Powrót do początku strony ]

 

NAPRAWY WEWNĄTRZ LOKALI - OBOWIĄZKI  UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

 

bullet

Użytkownik lokalu obowiązany jest dbać o należytą konserwację lokalu i innych pomieszczeń oraz dokonywać napraw urządzeń technicznych stanowiących jego wyposażenie.

bullet

 Do obowiązków użytkownika lokalu należy:

1)   malowanie sufitów i ścian co najmniej raz na cztery lata lub tapetowanie ścian z częstotliwością wynikającą z właściwości techniczno-estetycznych tapet z usuwaniem drobnych uszkodzeń i ubytków tynków o pow. do jednego metra  kwadratowego włącznie,

2)   malowanie farbą olejną dwustronnie (wewnątrz i zewnątrz lokalu) okien i drzwi, w tym także drzwi wejściowych do lokalu, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania olejnego, grzejników, rur i innych urządzeń malowanych farbą olejną dla zabezpieczenia przed korozją – w miarę potrzeby, ze względu na zużycie lub odpadnięcie farby olejnej chroniącej przed zniszczeniem, jednak nie rzadziej niż raz na cztery lata,

3)   cyklinowanie i lakierowanie lub pastowanie posadzek drewnianych,

4)   naprawa urządzeń techniczno-sanitarnych  łącznie z wymianą tych urządzeń,

5)   naprawa i wymiana podłóg,

6)   naprawa lub wymiana uszkodzonych zamków, zamknięć, okuć w drzwiach, oknach i wbudowanych szafach,

7)   naprawa i wymiana osprzętu instalacji elektrycznej,

8)   naprawa lub wymiana uszkodzonych podejść wodno-kanalizacyjnych do miejsca włączenia do pionu włącznie,

9)   naprawa lub wymiana uszkodzonych pływaków i zaworów w płuczkach ustępowych oraz wymiana zużytych uszczelek w bateriach i płuczkach,

10)    usuwanie zatkania przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych,

11)    uzupełnianie kitowania oraz szklenie okien i drzwi,

12)    regulacja urządzeń spłucznych i armatury wodociągowej,

13)    naprawa lub wymiana urządzeń techniczno-sanitarnych, tj. pieców kąpielowych  gazowych wieloczerpalnych i kuchni gazowych w przypadku negatywnych wyników przeglądów okresowych,

14)    naprawa i wymiana drzwi wejściowych do lokalu,

bullet

Naprawy wewnątrz lokalu, nie zaliczone w regulaminie do obowiązków Spółdzielni, a także uszkodzenia wewnątrz lokalu powstałe z winy użytkownika lub jego domowników obciążają użytkownika.

bullet

Naprawy wewnątrz lokalu zaliczane do obowiązków użytkownika mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na zlecenie za odpłatnością.

bullet

Wszelkie przeróbki w lokalach wymagają pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

bullet

 Spółdzielnia na wniosek użytkownika lokalu może wyrazić zgodę na wykonanie, na własny koszt i staraniami, zmian w instalacji centralnego ogrzewania. Warunkiem przystąpienia do prac jest uiszczenie opłaty za przygotowanie instalacji do przeróbek.

bullet

W celu skontrolowania stanu urządzeń techniczno-sanitarnych i ogólnego stanu mieszkania użytkownik obowiązany jest udostępnić wejście do mieszkania upoważnionym pracownikom administracji osiedla przeprowadzającym przegląd techniczny.

 

[ Powrót do początku strony ]

 

Podzielniki do likwidacji? Decydują mieszkańcy

 

Decydują mieszkańcy

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej" istnieje możliwość zmiany systemu rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o. na system oparty na uśrednionej stawce za metr kwadratowy. W przypadku, gdy większość (60%) użytkowników lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku wyrazi zgodę na zmianę sposobu rozliczania, koszt centralnego ogrzewania będzie rozliczany na poszczególne mieszkania w stosunku do ich powierzchni użytkowej.

bullet

Przejście na nowy system możliwe jest od początku pełnego okresu rozliczeniowego, czyli od 1 stycznia każdego roku – z uwagi na konieczność wypowiedzenia umowy z firmą rozliczającą koszty c.o. w oparciu o system podzielnikowy.

bullet

Naliczona zostanie nowa, uśredniona zaliczka na c.o. – na podstawie średnich kosztów dla danego budynku z ubiegłego roku oraz prognozowanego wzrostu kosztów wytworzenia energii cieplnej. Mieszkańcy którzy ponosili koszty c.o. poniżej średniej muszą liczyć się ze zwiększeniem zaliczki oraz faktycznych kosztów c.o. po ich rozliczeniu na koniec roku.

bullet

W celu rezygnacji z podzielników mieszkańcy budynku muszą przedłożyć w Spółdzielni listę z podpisami większości  (60%) mieszkańców wnioskujących o zmianę systemu rozliczania c.o.

bullet

Pracownicy administracji osiedlowej przeprowadzą weryfikację złożonej listy, w tym celu każdemu z mieszkańców danego budynku przedłożą do podpisu, w swojej obecności druk oświadczenia o rezygnacji z podzielników kosztów c.o. i przejściu na nowy system rozliczania kosztów c.o.

bullet

W przypadku woli powrotu do rozliczania w oparciu o podzielniki c.o., koszty ich ponownego montażu poniosą mieszkańcy danego budynku.

[ Powrót do początku strony ]

 

Zamykajmy piwnice!

 

Do administracji osiedlowych docierają niepokojące informacje od mieszkańców na temat zbierających się w korytarzach piwnic osób, które często spożywają tam alkohol i palą papierosy. Przypominamy, że obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia zarówno w piwnicach, jak i na klatkach schodowych. Dlatego apelujemy do mieszkańców o dokładne zamykanie drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz zamykanie na klucz drzwi do piwnicy, co uniemożliwi przypadkowym osobom wejście. To przede wszystkim od nas i naszego zdecydowanego działania zależy, czy korytarz piwniczny będzie miejscem spotkań. Brak reakcji z naszej strony jest odbierany przez „amatorów piwnicznych spotkań” jako przyzwolenie. Pamiętać musimy, że im później będziemy reagować, tym trudniej będzie się pozbyć nieproszonych gości – zbyt się przyzwyczają do naszej piwnicy.

 

 

 

 

 

 

Takie mogą być skutki nie zamykania drzwi wejściowych do piwnicy.

[ Powrót do początku strony ]

 

Ostrzeżenie przed samowolą

 

Osobom planującym wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu mieszkalnego przypominamy, że zabroniony jest montaż drzwi otwieranych na klatkę schodową, gdyż jest to niezgodne z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami przeciwpożarowymi i warunkami jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane. W ostatnim czasie w naszych zasobach miały miejsce tego rodzaju przypadki. Właściciele lokali zostali wezwani do przemontowania drzwi, zaś o nieprawidłowym montażu poinformowany został Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ełku. Z pisma, które Spółdzielni otrzymała wynika, że w przypadku braku reakcji ze strony zobowiązanych, poinformowany zostanie prokurator o stwarzaniu zagrożenia życia lub mienia (art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane – kto: nie spełnia określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska). Poniżej publikujemy zdjęcia prawidłowo i wadliwie zamontowanych drzwi.

Drzwi zamontowane nieprawidłowo - otwierają się na klatkę schodową

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi zamontowane prawidłowo
- otwierają się do mieszkania

 

[ Powrót do początku strony ]

 

Terakota na balkonie do uzgodnienia

 

Planując położenie terakoty na balkonie musimy pamiętać o uzgodnieniu tego ze swoją administracją. Zgodnie z Regulaminem w sprawie obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi lokale z tytułu zużycia urządzeń techniczno-sanitarnych oraz kosztów odnowienia lokalu ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkania wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni.

 

Spółdzielnia zobowiązana jest do wymiany podłoża betonowego między innymi na balkonach. Układając terakotę bez uzgodnienia tego z administracją, narażamy się na niebezpieczeństwo jej zerwania w przypadku remontu podłoża betonowego na balkonie.

[ Powrót do początku strony ]

 

UWAGA NA OSZUSTÓW!

 

Informujemy, że żadna firma nie posiada rekomendacji Spółdzielni Mieszkaniowej„Świt” w Ełku na wykonanie jakichkolwiek usług remontowo - budowlanych lub modernizacyjnych.

 

Jeżeli otrzymujecie Państwo ofertę na wykonanie usługi i dla poparcia swoich propozycji oferent informuje, iż jest to uzgodnione lub zalecane przez SM „Świt” to jest to nieprawda.

 

OSTROŻNI NIE DADZĄ SIĘ OSZUKAĆ

Zarząd SM Świt

[ Powrót do początku strony ]

 

Ta witryna nie używa cookies

Ostatnia modyfikacja: 20 maja, 2015.